Internet Stick CS 15 - Ustawienia ogólne

background image

Ustawienia ogólne

Aby okre¶liæ ustawienia ogólne, w widoku g³ównym wybierz

Opcje

>

Ustawienia...

>

Ogólne

.

Aby ustawiæ aplikacjê na jej automatyczne uruchamianie po
zalogowaniu siê w systemie operacyjnym, zaznacz odpowiednie pole
wyboru. Je¶li to pole wyboru nie zostanie zaznaczone, to aby skorzystaæ
z aplikacji, trzeba otworzyæ j± rêcznie w systemie operacyjnym.

Aby zmieniæ jêzyk aplikacji Nokia Internet Modem, wybierz

Jêzyk

i ¿±dany jêzyk.

Aby wybraæ akcjê, jaka jest podejmowana po pod³±czeniu urz±dzenia
CS-15 do komputera, wybierz

Nic

, je¶li nie chcesz, aby by³a wykonywana

¿adna akcja,

Eksploruj urz±dzenie (kontakty, wiadomo¶ci tekstowe)

, aby

otworzyæ folder Wiadomo¶ci/Kontakty lub

Po³±cz z Internetem

, aby

nawi±zaæ po³±czenie z internetem przy u¿yciu domy¶lnego profilu
po³±czenia. Aby aplikacja wy¶wietla³a pytanie o ¿±dane dzia³anie,
wybierz

Zawsze pytaj

.