Internet Stick CS 15 - Ustawienia połączeń

background image

Ustawienia po³±czeñ

Urz±dzenie CS-15 ma predefiniowane ustawienia kilku us³ugodawców.
Ustawienia te s± zgrupowane w profilach po³±czeñ.

Je¶li urz±dzenie CS-15 nie mo¿e wykryæ Twojego us³ugodawcy lub
po³±czenie nie dzia³a prawid³owo w sieci wybranego operatora, mo¿esz
zmodyfikowaæ predefiniowany profil po³±czeñ lub utworzyæ nowy.