Internet Stick CS 15 - Tworzenie nowego profilu połączeń

background image

Tworzenie nowego profilu po³±czeñ

Aby utworzyæ nowy profil po³±czeñ, w g³ównym widoku wybierz

Opcje

>

Ustawienia...

>

Po³±czenia (Dial-Up)

>

Nowy

>

Utwórz nowe

po³±czenie.

, a nastêpnie wybierz ¿±dany typ sieci (je¶li us³ugodawca

oferuje kilka typów). Wybierz

Dalej >

i okre¶l nastêpuj±ce ustawienia:

• W polu

Podaj nazwê dla tego po³±czenia:

wprowad¼ nazwê profilu.

W polu

Nazwa punktu dostêpowego (APN)

,wprowad¼ nazwê

otrzyman± od us³ugodawcy. W polu

Logowanie

wprowad¼ nazwê

u¿ytkownika, has³o i domenê uzyskane od us³ugodawcy.

• Aby zdefiniowaæ serwer nazw domen (DNS) i serwery proxy, wybierz

DNS/Proxy

.

Aby ustawiæ urz±dzenie tak, aby automatycznie pobiera³o adres
serwera DNS, wybierz

Automatycznie pobierz adres serwera DNS.

.

Aby u¿yæ adresu konkretnego serwera, wybierz

Korzystaj z

nastêpuj±cego adresu serwera DNS:

i wprowad¼ adres IP

podstawowego oraz (opcjonalnie) dodatkowego serwera DNS.

background image

N a r z ê d z i a i u s t a w i e n i a

17

Aby u¿yæ serwera proxy HTTP, wybierz

Korzystaj z HTTP proxy.

i

wprowad¼ jego adres IP oraz numer portu.

Aby zapisaæ profil, wybierz

Zakoñcz

.