Internet Stick CS 15 - Zarządzanie profilami połączeń

background image

Zarz±dzanie profilami po³±czeñ

Aby zarz±dzaæ profilami po³±czeñ, w g³ównym widoku wybierz

Opcje

>

Ustawienia...

>

Po³±czenia (Dial-Up)

. Dostêpne profile zostan±

wy¶wietlone w postaci listy. Wykonaj jedn± z nastêpuj±cych czynno¶ci:

• Aby ustawiæ profil jako domy¶lny, wybierz ten profil oraz

Domy¶lne

.

• Aby skopiowaæ i zmodyfikowaæ profil predefiniowany (oznaczony

k³ódk±), wybierz ten profil oraz

Kopiuj i modyfikuj

. Zdefiniuj

wymagane ustawienia. Szczegó³owe informacje, patrz „Tworzenie
nowego profilu po³±czeñ”, str. 16.

background image

N a r z ê d z i a i u s t a w i e n i a

16

• Aby zmodyfikowaæ utworzony przez siebie profil, wybierz ten profil

oraz

Modyfikuj

.

• Aby usun±æ utworzony przez siebie profil, wybierz ten profil oraz

Usuñ

. Profili predefiniowanych nie mo¿na usuwaæ.

• Aby wyeksportowaæ lub zaimportowaæ profil, wybierz

Pliki

oraz

¿±dan± opcjê.

• Aby dodaæ predefiniowany profil do listy profilów, wybierz

Nowy

>

Skorzystaj ze wstêpnie zdefiniowanego po³±czenia.

>

Dalej >

, kraj

us³ugodawcy i operatora (us³ugodawcê). W oknie

Wybierz po¿±dane

profile:

, wybierz predefiniowany profil us³ugodawcy. Aby zapisaæ

ustawienia, wybierz

Zakoñcz

.

• Aby skopiowaæ i edytowaæ predefiniowany profil, wybierz

Nowy

>

Skopiuj i zmodyfikuj wstêpnie zdefiniowane po³±czenie.

>

Dalej >

.

Wybierz ¿±dane opcje i

Dalej >

. Skonfiguruj wymagane ustawienia.

Szczegó³owe informacje, patrz „Tworzenie nowego profilu
po³±czeñ”, str. 16.