Internet Stick CS 15 - Spis treści

background image

Spis tre¶ci

1. Wprowadzenie ..................... 4

2. Szybki start .......................... 5

G³ówny widok ......................................... 5

3. Skróty ................................... 6

Skróty predefiniowane ......................... 6
Tworzenie nowego skrótu ................... 6
Importowanie lub eksportowanie
skrótu ........................................................ 7
Edycja lub usuwanie skrótu................ 7

4. Wiadomo¶ci i kontakty ....... 8

Wiadomo¶ci............................................. 8

Foldery wiadomo¶ci........................... 8
Pisanie i wysy³anie wiadomo¶ci..... 9

Kontakty................................................. 10

Synchronizowanie kontaktów ...... 10

Zarz±dzanie kontaktami................. 10
Importowanie i eksportowanie
kontaktów .......................................... 11

Ustawienia wiadomo¶ci
i kontaktów ........................................... 12

Ustawienia kontaktów.................... 12
Ustawienia wiadomo¶ci ................. 12

5. Narzêdzia i ustawienia...... 14

Narzêdzia ............................................... 14
Ustawienia ogólne .............................. 15
Ustawienia po³±czeñ .......................... 15

Zarz±dzanie profilami po³±czeñ... 15
Tworzenie nowego profilu
po³±czeñ.............................................. 16

Ustawienia kodu PIN .......................... 17
Inne ustawienia ................................... 17

background image

W p r o w a d z e n i e

4