Ajutor Internet Stick CS 15

background image

1

Nokia Internet Modem
Ghidul utilizatorului

9216562

Ediþia 1 RO

background image

2

© 2009 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Nokia, Nokia Connecting People ºi sigla Nokia Original Accessories unt mãrci comerciale sau
mãrci înregistrate ale corporaþiei Nokia. Alte nume de produse ºi de firme menþionate aici pot
fi nume comerciale sau mãrci comerciale aparþinând proprietarilor respectivi.

Este interzisã reproducerea, transferul, distribuirea ºi stocarea unor pãrþi sau a întregului
conþinut al acestui material fãrã permisiunea prealabilã a firmei Nokia.

Nokia duce o politicã de dezvoltare continuã. Nokia îºi rezervã dreptul de a face modificãri
ºi îmbunãtãþiri oricãrui produs descris în acest document fãrã notificare prealabilã.

ÎN LIMITELE MAXIME PERMISE DE LEGEA APLICABILÃ, ÎN NICIO SITUAÞIE, NOKIA SAU
PROPRIETARII LICENÞELOR ACHIZIÞIONATE DE NOKIA NU ΪI ASUMà RÃSPUNDEREA PENTRU
NICIUN FEL DE PIERDERI DE INFORMAÞII SAU DE VENITURI SAU PENTRU NICIUN FEL DE
DAUNE SPECIALE, INCIDENTE, SUBSECVENTE SAU INDIRECTE, ORICUM S-AR FI PRODUS.

CONÞINUTUL ACESTUI DOCUMENT TREBUIE LUAT „CA ATARE”. CU EXCEPÞIA CAZURILOR
PREVÃZUTE DE LEGEA APLICABILÃ, NICIUN FEL DE GARANÞII, EXPLICITE SAU IMPLICITE,
INCLUZÂND, DAR FÃRÃ A SE LIMITA LA GARANÞIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE ªI
ADECVARE LA UN SCOP ANUME, NU SE OFERÃ ÎN LEGÃTURÃ CU ACURATEÞEA,
CORECTITUDINEA SAU CONÞINUTUL ACESTUI DOCUMENT. NOKIA ΪI REZERVà DREPTUL
DE A MODIFICA ACEST DOCUMENT SAU DE A-L RETRAGE ORICÂND, FÃRÃ NOTIFICARE
PREALABILÃ.

Disponibilitatea anumitor produse ºi a aplicaþiilor ºi serviciilor pentru acestea poate varia în
funcþie de regiune. Consultaþi furnizorul Dvs. Nokia pentru detalii ºi informaþii asupra
disponibilitãþii opþiunilor de limbã.

Specificaþii pentru export
Acest aparat poate conþine piese, tehnologii sau programe ce pot face obiectul unor legi
privind exportul din SUA sau dinalte þãri. Este interzisã încãlcarea legislaþiei respective.

Nokia Corporation
P.O.Box 226
FIN-00045 Nokia Group
Finland

9216562/Ediþia 1 RO

background image

C u p r i n s

3