Internet Stick CS 15 - Administrarea contactelor

background image

Administrarea contactelor

Pentru a adãuga un nou contact, în Contacte, selectaþi dosarul de
contacte dorit ºi

Nou contact...

. Introduceþi numele ºi numãrul de

telefon pentru contact ºi selectaþi

OK

.

Pentru a edita un contact, selectaþi-l ºi alegeþi opþiunea

Modificare

.

Pentru a ºterge un contact, selectaþi-l ºi alegeþi opþiunea

Eliminare

.

Contactul va fi mutat în dosarul Elemente eliminate.

background image

M e s a j e º i c o n t a c t e

12

Pentru a restaura un contact ºters, selectaþi

Elemente eliminate

ºi glisaþi

contactul în dosarul dorit.

Pentru a copia un contact, selectaþi contactul,

Editare

>

Copiere

,

dosarul destinaþie ºi

Editare

>

Lipire

.

Pentru a face conversia numãrului de telefon al unui contact în format
internaþional, selectaþi contactul,

Acþiuni

>

Internaþionalizare

numere...

, þara pentru codul de þarã ºi

Internaþionalizare

. Puteþi sã

formaþi numãrul fãrã a adãuga codul de þarã ºi codul de acces
internaþional în faþa numãrului de telefon.

Pentru a trimite un mesaj text unui contact, selectaþi contactul ºi

Trimitere SMS...

. Pentru a selecta mai multe contacte, apãsaþi ºi

menþineþi apãsatã tasta control (Ctrl) de pe tastatura PC-ului în timp ce
selectaþi contactele. Continuaþi conform instrucþiunilor din „Scrierea ºi
expedierea mesajelor”, la pagina 10.

Pentru a trimite numãrul de telefon al unui contact într-un mesaj text,
selectaþi contactul ºi

Acþiuni

>

Trimite numãrul într-un SMS...

.

Pentru a ºterge contactele care au acelaºi nume ºi numãr de telefon din
dosarul de contacte, selectaþi dosarul respectiv ºi

Acþiuni

>

Eliminã

duplicate...

. Urmaþi instrucþiunile afiºate.