Internet Stick CS 15 Hjälp

background image

1

Nokia Internet Modem
Användarhandbok

9216562

Utgåva 1 SV

background image

2

© 2009 Nokia. Med ensamrätt.

Nokia, Nokia Connecting People och Nokia Original Accessories-logotypen är varumärken
eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och
företagsnamn som det hänvisats till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken
som tillhör sina respektive ägare.

Mångfaldigande, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta
dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är
förbjuden.

Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och
förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

MED UNDANTAG AV VAD SOM FÖLJER AV TILLÄMPLIG LAG SKALL VARKEN NOKIA ELLER
DESS LICENSGIVARE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGT FÖR FÖRLUST AV
INFORMATION ELLER INKOMST ELLER SÄRSKILD, TILLFÄLLIG, FÖLJDSKADA, ELLER INDIREKT
SKADA, OAVSETT ORSAKEN TILL FÖRLUSTEN ELLER SKADAN.

INNEHÅLLET I DETTA DOKUMENT GÄLLER I BEFINTLIGT SKICK. FÖRUTOM VAD SOM STADGAS
I TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING, GES INGA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGA
ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL, GARANTIER
AVSEENDE PRODUKTENS ALLMÄNNA LÄMPLIGHET OCH/ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT
SÄRSKILT ÄNDAMÅL, VAD GÄLLER RIKTIGHET, TILLFÖRLITLIGHET ELLER INNEHÅLLET I DETTA
DOKUMENT. NOKIA FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT ÄNDRA DETTA DOKUMENT ELLER
ÅTERKALLA DET UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE.

Tillgång till särskilda produkter och program samt tjänster för produkterna kan variera efter
region. Kontakta återförsäljaren om du vill ha mer detaljerad information och veta vilka
språkalternativ som finns tillgängliga.

Exportbestämmelser
Denna enhet kan innehålla artiklar, teknik eller programvara som omfattas av exportlagar
och regelverk i USA och andra länder. Spridning i strid mot lag är förbjuden.

9216562/Utgåva 1 SV

background image

I n n e h å l l

3