Internet Stick CS 15 - Verktyg

background image

Verktyg

När du vill använda olika verktyg väljer du

Alternativ

i huvudvyn.

Om du vill ansluta till Internet väljer du

Anslutningar (uppringning)

och

önskad anslutningsprofil.

Om du vill ändra tjänstleverantör för anslutningen väljer du

Operatörsval...

>

Manuellt val

och sedan den nya leverantören. Du kan

endast välja en tjänstleverantör som har statusen

Aktiverad

. Om du vill

att CS-15-enheten automatiskt ska välja tjänstleverantör väljer du

Automatiskt val

. När du vill återgå till huvudvyn väljer du

Välj

.

Du kan välja vilken typ av nätverk som enheten ska använda för
anslutningen genom att välja

Nätverksval

och sedan önskad

nätverkstyp. Om du väljer

Automatiskt val (WCDMA först)

försöker

CS-15-enheten först använda ett UMTS-nätverk och, om det misslyckas,
ett GSM-nätverk. Om du väljer

Endast WCDMA

eller

Endast GSM

använder CS-15-enheten endast den angivna nätverkstypen. Om du
väljer

GSM först

försöker CS-15-enheten i första hand använda ett

GSM-nätverk.

Om du vill visa information om tidigare anslutningar väljer du

Anslutningshistoria

. Du kan visa tjänstleverantörens namn,

anslutningsdatum och varaktighet, total mängd data som har skickats
och mottagits under sessionen, mängden skickade och mottagna data,
genomsnittlig överföringshastighet för mottagna (

Gen. hastighet in

) och

skickade (

Gen. hastighet ut

) data samt den högsta

överföringshastigheten för mottagna och skickade data. Om du vill ta
bort den valda linjen väljer du

Ta bort

. Om du vill ta bort all historik

väljer du

Rensa

. Om du vill spara historiken som en fil på datorn väljer

du

Exportera...

.

Om du vill visa information om programmet väljer du

Om...

.

background image

V e r k t y g o c h i n s t ä l l n i n g a r

15