Internet Stick CS 15 Yardım

background image

1

Nokia Internet Modem
Kullaným Kýlavuzu

9216562

Baský 1 TR

background image

2

© 2009 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr.

Nokia, Nokia Connecting People ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation'ýn
ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri, kendi
sahiplerinin ticari markalarý ve ticari adlarý olabilir.

Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia'nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn
herhangi bir biçimde yeniden oluþturulamaz, aktarýlamaz, daðýtýlamaz veya depolanamaz.

Nokia, sürekli bir geliþim politikasý izlemektedir. Nokia, bu belgede tanýmlanan herhangi bir
üründe önceden bildirimde bulunmaksýzýn deðiþiklik ve yenilik yapma hakkýný saklý tutar.

UYGULANAN YASALARIN ÝZÝN VERDÝÐÝ ÖLÇÜDE, NOKIA YA DA HERHANGÝ BÝR LÝSANSÖRÜ,
HÝÇBÝR DURUMDA, MEYDANA GELME NEDENÝ NE OLURSA OLSUN OLUÞABÝLECEK
HERHANGÝ BÝR GELÝR, KAR VEYA VERÝ KAYBINDAN VEYA ÖZEL, BEKLENMEYEN, BÝR ÞEYÝN
SONUCUNDA MEYDANA GELEN YA DA DOLAYLI HASAR VEYA KAYIPLARDAN SORUMLU
TUTULAMAZ.

ÝÞBU BELGENÝN ÝÇERÝÐÝ “OLDUÐU GÝBÝ” SUNULMAKTADIR. YÜRÜRLÜKTEKÝ KANUNLARIN
GEREKTÝRDÝÐÝ HALLER DIÞINDA, TÝCARÝ OLARAK SATILABÝLÝRLÝK VE BELÝRLÝ BÝR AMACA
UYGUNLUK ÝLE ÝLGÝLÝ ZIMNÝ GARANTÝLER DE DAHÝL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA
KISITLI OLMAMAK ÞARTIYLA, ÝÞBU BELGENÝN DOÐRULUÐU, GÜVENÝLÝRLÝÐÝ VEYA ÝÇERÝÐÝ
ÝLE ÝLGÝLÝ OLARAK, AÇIK VEYA ZIMNÝ HERHANGÝ BÝR GARANTÝ VERÝLMEMÝÞTÝR. NOKIA,
HERHANGÝ BÝR ZAMANDA, ÖNCEDEN BÝLDÝRÝMDE BULUNMAKSIZIN, ÝÞBU BELGEYÝ
DEÐÝÞTÝRME VEYA GEÇERSÝZ KILMA HAKKINI SAKLI TUTAR.

Bazý ürünlerin ve uygulamalarý ile servislerinin temini bölgelere göre farklýlýk gösterebilir.
Ayrýntýlar ve dil seçenekleri için lütfen size en yakýn Nokia bayiine danýþýn.

Ýhraç kontrolleri
Bu aygýt ABD ve diðer ülkelerin ihracat kanunlarýna ve düzenlemelerine tabi parça, teknoloji
veya yazýlým içerebilir. Yasalara aykýrý olarak deðiþtirme iþlemleri yapmak yasaktýr.

Üretici Firma
Nokia Corporation, Keilalahdentie 4,
02150 Espoo, Finlandiya
Tel:+358 7180 08000
Faks:+358 7180 38226

9216562/Baský 1 TR

background image

Ý ç i n d e k i l e r

3