Internet Stick CS 15 - 1. Giriş 

background image

1. Giriþ

Nokia Internet Modem uygulamasý ile, Nokia Internet Stick CS-15
bilgisayarýnýza baðlý iken farklý internet servislerine eriþebilir ve internet
baðlantýnýzýn ayarlarýný tanýmlayabilirsiniz.

CS-15 aygýtýný ilk defa kullandýðýnýzda uygulama bilgisayara yüklenir.
Ayrýntýlar için CS-15 aygýtýnýn hýzlý baþlangýç kýlavuzuna bakýn.

Bu kýlavuzu dikkatle okuyun. Ayrýca CS-15 aygýtýnýn hýzlý baþlangýç
kýlavuzunu, bilgisayarýnýzýn, iþletim sisteminin ve CS-15 aygýtýyla
oluþturulan internet baðlantýsýyla kullandýðýnýz tüm bilgisayar
yazýlýmlarýnýn kullaným kýlavuzlarýný da okuyun.

En yeni kýlavuzlar, ek bilgi, indirilebilecek unsurlar ve Nokia ürününüze
iliþkin hizmetler için www.nokia.com/support veya yerel Nokia web
sitenize bakýn.

Bu kýlavuzda belirtilen internet servislerini kullanmadan önce, veri
aktarým ücretleri konusunda bilgi almak için servis saðlayýcýnýza
baþvurun.

background image

B a þ l a n g ý ç

5