Internet Stick CS 15 - Ana görünüm

background image

Ana görünüm

Nokia Internet Modem uygulamasýný açmak için CS-15 aygýtýný
bilgisayarýnýzdaki bir USB baðlantý noktasýna takýn veya uygulamayý
iþletim sisteminizden normal þekilde baþlatýn (örneðin, Microsoft
Windows XP’de, Baþlat > Programlar > Nokia Internet Modem > Nokia
Internet Modem’i seçin). Uygulamanýn ana görünümü görüntülenir.

Ana görünümde, servis saðlayýcýnýzýn geçerli konumunuzdaki sinyal
gücü (ne kadar fazla çubuk varsa, sinyal o kadar güçlüdür), kullandýðýnýz
servis saðlayýcýnýn adý ve hücresel þebekenin türü (örneðin, HSDPA)
görüntülenir. Görünümde kýsayollar da (örneðin, farklý web siteleri veya
uygulamalarýn kýsayollarý) bulunabilir. Servis saðlayýcýnýza baðlý olarak,
CS-15 aygýtýnýn kullandýðý þebeke hücresi ile ilgili bilgiler de olabilir.

Ana görünümde aþaðýdaki özellikler vardýr:

• Bir web sitesinin, uygulamanýn veya dosyanýn kýsayolunu oluþturmak

için

Kýsa yol oluþtur

öðesini seçin. Ayrýntýlar için bkz. “Kýsayollar”, s. 6.

• Bu kýlavuzu açmak için

Yardým

öðesini seçin. Kýlavuz, bilgisayarýnýzda

yüklü olan PDF okuyucu uygulamasýnda görüntülenir.

• Etkin baðlantýyý sonlandýrmadan uygulamayý Windows görev

çubuðunda simge durumuna küçültmek için

öðesini seçin.

Uygulama penceresini açmak için görev çubuðundan uygulamanýn
simgesini týklatýn.

• Etkin baðlantýyý sonlandýrmadan uygulamayý Windows sistem

tepsisinde simge durumuna küçültmek için X öðesini seçin.
Uygulama penceresini açmak için sistem tepsisinden uygulamanýn
simgesini týklatýn ve

öðesini seçin.

• Araçlarý kullanmak veya ayarlarý tanýmlamak için

Seçenekler

>

Ayarlar...

öðesini seçin. Ayrýntýlar için bkz. “Araçlar ve ayarlar”, s. 14.

background image

K ý s a y o l l a r

6