Internet Stick CS 15 - Önceden tanımlanmış kısayollar

background image

Önceden tanýmlanmýþ kýsayollar

Kýsa mesaj göndermek ve almak veya kiþileri yönetmek için

öðesini

seçin. Ayrýntýlar için bkz. “Mesajlar ve kiþiler”, s. 8.

Varsayýlan e-posta uygulamanýzý kullanarak e-posta göndermek ve
almak için

öðesini seçin. Varsayýlan baðlantý profili kullanýlarak

þebeke baðlantýsý oluþturulur ve e-posta uygulamasý açýlýr. Ayrýntýlar için
e-posta uygulamasýnýn talimatlarýna bakýn.

Varsayýlan internet tarayýcýnýzý kullanarak web sayfalarýna göz atmak
için

öðesini seçin. Varsayýlan baðlantý profili kullanýlarak þebeke

baðlantýsý oluþturulur ve tarayýcý açýlýr. Ayrýntýlar için tarayýcýnýn
talimatlarýna bakýn.

Varsayýlan baðlantý profilini kullanarak internete baðlanmak için

öðesini seçin. Bir baðlantýyý sonlandýrmak için

öðesini seçin.

Baðlantý profilleri ile ilgili bilgi için bkz. “Baðlantý ayarlarý”, s. 15.