Internet Stick CS 15 - Kısayol düzenleme veya silme

background image

Kýsayol düzenleme veya silme

Bir kýsayolu düzenlemek veya silmek için ana görünümde

Seçenekler

>

Ayarlar...

>

Kýsa yollar

öðesini seçin. Oluþturduðunuz kýsayollar liste

halinde görüntülenir. Kýsayolla iliþkili baðlantý profili

Baðlantý

altýnda

görünür.

Bir kýsayolu düzenlemek için kýsayolu ve ardýndan

Deðiþtir

öðesini seçip,

“Yeni kýsayol oluþturma”, s. 6 bölümünde anlatýldýðý þekilde devam edin.

Bir kýsayolu silmek için kýsayolu ve ardýndan

Sil

öðesini seçin.

background image

M e s a j l a r v e k i þ i l e r

8