Internet Stick CS 15 - Yeni kısayol oluşturma

background image

Yeni kýsayol oluþturma

1. Ana görünümde

Kýsa yol oluþtur

veya

Seçenekler

>

Ayarlar...

>

Kýsa

yollar

>

Ekle

öðesini seçin.

2.

Kýsa yol adý:

alanýna kýsayol için bir ad girin.

3.

Uygulama türü:

alanýndan, kýsayolu seçtiðinizde açýlan uygulamanýn

türünü seçin:

Çalýþtýrýlacak uygulama veya komut satýrý

— Kýsayolu seçtiðinizde

açýlan web sayfasýný, uygulamayý veya dosyayý tanýmlamak için bu
seçeneði belirtin.

Varsayýlan internet tarayýcýsý

— Kýsayolu seçtiðinizde varsayýlan

internet tarayýcýnýzýn açýlmasýný istiyorsanýz bu seçeneði belirtin.

background image

K ý s a y o l l a r

7

Varsayýlan internet mesajlaþma sistemi

— Kýsayolu seçtiðinizde

varsayýlan mesajlaþma uygulamanýzýn açýlmasýný istiyorsanýz bu
seçeneði belirtin.

4.

Uygulamanýn, dosyanýn ya da internet baðlantýsýnýn adýný girin:

alanýna, uygulama veya dosya adýný ya da bir web sayfasýnýn adresini
girin veya

Göz at...

öðesini seçip, ardýndan dosya adýný ve

öðesini

seçin.

Bu alan yalnýzca

Çalýþtýrýlacak uygulama veya komut satýrý

öðesini

seçtiyseniz görüntülenir.

5.

Ortak baðlantý

alanýnda, kýsayolu bir baðlantý profiliyle kullanmak

için

Yok

öðesini seçin veya

Profil kullanarak baðlan:

öðesini seçtikten

sonra kýsayolun birlikte kullanýldýðý profili seçin.

6. Ayarlarý kaydetmek için

OK

öðesini seçin.