Internet Stick CS 15 - Kişileri yönetme

background image

Kiþileri yönetme

Yeni bir kiþi eklemek için, Kiþiler içinden istediðiniz kiþi klasörünü ve
ardýndan

Yeni kiþi...

öðesini seçin. Kiþi için bir ad ve telefon numarasý

girin ve

OK

öðesini seçin.

Bir kiþiyi düzenlemek için kiþiyi ve ardýndan

Deðiþtir

öðesini seçin.

Bir kiþiyi silmek için kiþiyi ve ardýndan

Sil

öðesini seçin. Kiþi Silinmiþ

öðeler klasörüne taþýnýr.

Silinen bir kiþiyi geri yüklemek için

Silinmiþ öðeler

öðesini seçin ve kiþiyi

istediðiniz klasöre sürükleyip býrakýn.

Bir kiþiyi kopyalamak için kiþiyi seçin,

Düzenle

>

Kopyala

öðesini, hedef

klasörü ve ardýndan

Düzenle

>

Yapýþtýr

öðesini seçin.

background image

M e s a j l a r v e k i þ i l e r

11

Bir kiþinin telefon numarasýný uluslararasý biçime dönüþtürmek için
kiþiyi seçin,

Ýþlemler

>

Numaralarý uluslararasý yapma...

(Numaralarý

uluslararasý yap) öðesini, ülke koduyla ilgili ülkeyi ve ardýndan

Uluslararasý yapma

öðesini seçin. Telefon numarasýnýn önüne

uluslararasý eriþim ve ülke kodunu eklemeden numarayý arayabilirsiniz.

Bir kiþiye kýsa mesaj göndermek için kiþiyi ve ardýndan

SMS gönder...

öðesini seçin. Birden fazla kiþi seçmek için bilgisayarýnýzýn klavyesindeki
kontrol tuþunu (Ctrl) basýlý tutarak kiþileri seçin. “Mesaj yazma ve
gönderme”, s. 9 bölümünde anlatýldýðý þekilde devam edin.

Bir kiþinin telefon numarasýný kýsa mesajla göndermek için kiþiyi ve
ardýndan

Ýþlemler

>

Numarayý bir SMS'de gönder...

öðesini seçin.

Ayný ada ve telefon numarasýna sahip kiþileri kiþi klasöründen silmek için
kiþi klasörünü ve ardýndan

Ýþlemler

>

Benzerlikleri kaldýr...

(Yinelenenleri

kaldýr) öðesini seçin. Görüntülenen talimatlarý uygulayýn.