Internet Stick CS 15 - Kişi ayarları

background image

Kiþi ayarlarý

Kiþi ayarlarýný tanýmlamak için

Kiþiler

öðesini seçin.

Kullanmak istediðiniz harici rehberi seçmek için istediðiniz seçeneði
listeden belirtin.

Yok

öðesini seçerseniz, Mesajlar/Kiþiler’de hiçbir harici

rehbere eriþilemez.

background image

M e s a j l a r v e k i þ i l e r

12

CS-15 aygýtý ile SIM kartýnýz arasýnda kiþilerinizin nasýl eþitleneceðini
seçmek için

Eþitleme

bölümünde istediðiniz seçeneði belirtin.

Otomatik

öðesini seçerseniz, Mesajlar/Kiþiler’de

Kiþiler

öðesini seçtiðinizde CS-15

aygýtý kiþileri otomatik olarak eþitler.

Kullanýcýya sor

öðesini seçerseniz,

aygýt kiþileri eþitlemek isteyip istemediðinizi sorar.

Manüel

öðesini

seçerseniz, kiþileri eþitlemek için Mesajlar/Kiþiler’de

Güncelle

öðesini

seçmeniz gerekir. Ayrýca bkz. “Kiþileri eþitleme”, s. 10.