Internet Stick CS 15 - Mesaj ayarları

background image

Mesaj ayarlarý

Mesaj ayarlarýný tanýmlamak için

Mesajlar

(Mesajlar) öðesini seçin.

Varsayýlan olarak þebekenin size gönderdiðiniz kýsa mesajýn teslim
edildiðini bildiren bir rapor göndermesini istiyorsanýz (þebeke servisi
gerektirir)

Kýsa mesaj (SMS)

bölümünde

Teslim raporu talep et.

onay

kutusunu seçin.

Alýcý aygýtlarýn gönderilen mesajý nasýl kullanacaðýný seçmek için (alýcý
aygýtlar bu ayarý destekliyorsa kullanýlabilir),

Kýsa mesaj (SMS)

bölümünde

Sýnýf:

öðesini seçip, istediðiniz seçeneði belirtin.

[0] Ekran

öðesini seçerseniz, gönderilen mesaj alýcý aygýtta görüntülenir ancak
kaydedilmez.

[1] Telefon hafýzasý

öðesini seçerseniz, mesaj alýcý aygýtta

kaydedilir.

[2] SIM kart

öðesini seçerseniz, mesaj alýcý aygýtýn SIM

kartýna kaydedilir.

[3] Varsayýlan

öðesini seçerseniz, mesaj alýcý aygýtta

tanýmlanmýþ varsayýlan konuma kaydedilir.

Sýnýf yok

öðesini seçerseniz,

CS-15 aygýtý kýsa mesaj göndermek için belirli bir servis sýnýfý kullanmaz.

Mesajýnýzý ilk gönderme teþebbüsünüz baþarýsýz olduðunda mesaj
merkezinin mesajýnýzý ne kadar süre tekrar göndermeye çalýþacaðýný
seçmek için (þebeke servisi),

Kýsa mesaj (SMS)

alanýnda

Geçerlilik süresi:

öðesini seçin ve istediðiniz seçeneði belirtin. Mesaj belirtilen süre içinde
gönderilemezse, mesaj merkezinden silinir.

Kýsa mesajlarýnýzý teslim eden mesaj merkezinin telefon numarasýný
girmek için

Servis merkezi

öðesini seçin ve servis saðlayýcýnýzdan

aldýðýnýz telefon numarasýný girin. Varsayýlan olarak, CS-15 aygýtý
baðlantý için baðlantý profilini kullandýðýnýz servis saðlayýcýnýn mesaj
merkezini kullanýr.

background image

M e s a j l a r v e k i þ i l e r

13

CS-15 aygýtýnýn yeni mesajlarý mesaj merkezinden otomatik olarak alýp
almayacaðýný veya Giden Kutusu klasöründe kayýtlý mesajlarý gönderip
göndermeyeceðini belirtmek için

Eþitleme

alanýndan istediðiniz

seçeneði belirtin.

Otomatik

öðesini seçerseniz, CS-15 aygýtý mesajlarý

otomatik olarak alýr ve gönderir.

Kullanýcýya sor

öðesini seçerseniz, aygýt

mesajlarý almak ve göndermek isteyip istemediðinizi sorar.

Manüel

öðesini seçerseniz, mesajlarý alýp göndermek için Mesajlar/Kiþiler’de

Gönder/Al

öðesini seçmeniz gerekir.

background image

A r a ç l a r v e a y a r l a r

14