Internet Stick CS 15 - Mesajlar

background image

Mesajlar

Kýsa mesaj göndermek ve almak için Mesajlar/Kiþiler’i açmak üzere ana
görünümde

öðesini seçin, ardýndan

Mesajlar

(Mesajlar) öðesini

seçin.

Kýsa mesaj gönderip alabilmeniz için (þebeke servisi gerektirir), önceden
tanýmlanmýþ ayarlar yoksa doðru ayarlarý tanýmlamanýz gerekir. Ayarlar
için servis saðlayýcýnýza baþvurun. Ayarlarý tanýmlamak için bkz. “Mesaj
ayarlarý”, s. 12.