Internet Stick CS 15 - Mesaj klasörleri

background image

Mesaj klasörleri

Aygýt alýnan mesajlarý Gelen Kutusu klasörüne, gönderilen mesajlarý
Gönderilen öðeler klasörüne, silinen mesajlarý ise Silinmiþ öðeler
klasörüne kaydeder. Henüz gönderilmemiþ mesajlar Giden Kutusu
klasörüne kaydedilir.

Yeni mesajlarý almak veya Giden Kutusu klasöründe kayýtlý olan
mesajlarý göndermek için

Gönder/Al

öðesini seçin.

Taslaklar klasörüne kaydettiðiniz bir mesajý düzenleyip göndermek için
mesaj baþlýðýný çift týklatýn. Veya mesajý seçin, ardýndan

Ýþlemler

>

SMS

düzenle...

öðesini seçin. “Mesaj yazma ve gönderme”, s. 9 bölümünde

anlatýldýðý þekilde devam edin.

Gelen Kutusu, Giden Kutusu veya Gönderilen öðeler klasörüne
kaydedilmiþ bir mesajý görüntülemek için, klasörü seçin ve mesajýn
baþlýðýný çift týklatýn. Veya mesajý seçin, ardýndan

Ýþlemler

>

SMS

görüntüle...

öðesini seçin.

Gelen kutusunda kayýtlý bir mesajý iletmek veya yanýtlamak için mesajý
ve ardýndan

Ýlet...

veya

Yanýtla...

öðesini seçin. “Mesaj yazma ve

gönderme”, s. 9 bölümünde anlatýldýðý þekilde devam edin.

Bir mesajý silmek için mesaj klasörünü ve mesajý seçin. Bilgisayarýnýzýn
klavyesindeki delete tuþuna basýn. Mesaj Silinmiþ öðeler klasörüne
taþýnýr. Silinmiþ bir mesajý geri yüklemek için

Silinmiþ öðeler

öðesini ve

background image

M e s a j l a r v e k i þ i l e r

9

ardýndan mesajý seçin, farenin sað düðmesini týklatýp

Geri yükle

öðesini

seçin.

Silinmiþ öðeler

klasöründe kayýtlý tüm mesajlarý kalýcý þekilde silmek için

Silinmiþ öðeler

öðesini seçin, farenin sað düðmesini týklatýn ve

Çöp

kutusunu boþalt

öðesini seçin.