Internet Stick CS 15 - Mesaj yazma ve gönderme

background image

Mesaj yazma ve gönderme

Aygýtýnýz tek bir mesaj için karakter sýnýrýný aþan kýsa mesaj gönderimini
destekler. Daha uzun mesajlar iki veya daha fazla mesaj olarak gönderilir. Servis
saðlayýcýnýz bunlarý uygun þekilde ücretlendirebilir. Aksan veya diðer iþaretleri
içeren karakterler ile bazý dil seçeneklerinden olan karakterler daha fazla yer
kaplar ve tek bir mesaja yazýlabilecek karakter sayýsýný azaltýr.

1. Mesajlar içinden,

Yeni SMS...

öðesini seçin.

2.

Kime...

alanýna alýcýlarýn telefon numaralarýný girin. Alýcýlarýn arasýna

noktalý virgül (;) iþareti koyun.

Kayýtlý bir alýcýyý seçmek için

Kime...

öðesini, rehber ve kiþi klasörünü

seçin, ardýndan Kiþi listesinden kiþiyi seçin,

Ekle >

(kiþiyi Alýcý listesine

eklemek için) veya

Tümünü ekle >>

öðesini seçin (listelenen tüm

kiþileri Alýcý listesine eklemek için), sonra

OK

öðesini seçin.

Ýpucu: Kiþi listesinden birden fazla kiþi seçmek için
bilgisayarýnýzýn klavyesindeki kontrol tuþunu (Ctrl) basýlý
tutarak alýcýlarý seçin.

Alýcý listesinden kiþi kaldýrmak istediðinizde, seçili kiþiyi kaldýrmak
için

< Kaldýr

öðesini seçin veya tüm kiþileri kaldýrmak için

<< Tümünü

sil

öðesini seçin.

3.

Metin:

alanýna mesajý yazýn.

Mesajý düzenlemek için

Düzenle

menüsündeki iþlevleri

kullanabilirsiniz.

Geri al

yapýlan son eylemi iptal eder.

Tümünü seç

tüm mesajý seçer.

4. Þebekenin size gönderdiðiniz mesajýn teslim edildiðini bildiren bir

rapor göndermesini istiyorsanýz (þebeke servisi gerektirir),

Teslim

raporu talep et.

öðesini seçin.

background image

M e s a j l a r v e k i þ i l e r

10

Alýcý aygýtýn gönderilen mesajý nasýl kullanacaðýný seçmek için (alýcý
aygýt bu ayarý destekliyorsa kullanýlabilir),

Sýnýf:

öðesini seçip,

istediðiniz seçeneði belirtin.

Ayrýntýlar için bkz. “Mesaj ayarlarý”, s. 12.

5. Mesajý kaydetmek için

Gönder

öðesini seçin.

Mesajý daha sonra gönderilmek üzere kaydetmek için

Kaydet

öðesini

seçin. Mesaj Taslaklar klasörüne kaydedilir.