Internet Stick CS 15 - Araçlar

background image

Araçlar

Farklý araçlar kullanmak için ana görünümde

Seçenekler

öðesini seçin.

Internete baðlanmak için

Baðlantýlar (Çevirmeli)

öðesini ve kullanmak

istediðiniz baðlantý profilini seçin.

Baðlantý için kullanýlan servis saðlayýcýsýný deðiþtirmek için

Operatör

seçimi...

>

Manüel seçim

öðesini ve saðlayýcýyý seçin. Yalnýzca durumu

Etkin

olan saðlayýcýyý seçebilirsiniz. CS-15 aygýtýnýn saðlayýcýyý otomatik

olarak seçmesi için

Otomatik seçim

öðesini seçin. Ana görünüme

dönmek için

Seç

öðesini seçin.

Aygýtýn baðlantý için kullanacaðý þebeke türünü seçmek için

Að türü

seçimi

öðesini ve þebeke türünü seçin.

Otomatik seçim (önce WCDMA)

öðesini seçerseniz, CS-15 aygýtý önce bir UMTS þebekesini, baþarýsýz
olursa bir GSM þebekesini kullanmayý dener.

Yalnýz WCDMA

veya

Yalnýz

GSM

öðesini seçerseniz, CS-15 aygýtý yalnýzca belirtilen þebeke türünü

kullanmayý dener.

Önce GSM

öðesini seçerseniz, CS-15 aygýtý önce bir

GSM þebekesi kullanmayý dener.

Önceki baðlantýlarla ilgili bilgileri görmek için

Baðlantý geçmiþi...

öðesini

seçin. Servis saðlayýcýnýn adýný, baðlantý tarihi ve süresini, oturum
sýrasýnda alýnan/gönderilen toplam veri miktarýný, alýnan/gönderilen veri
miktarýný, alýnan (

Ort. gelen oran:

) ve gönderilen (

Ort. giden oran:

)

verilerin ortalama aktarým hýzýný ve alýnan/gönderilen verilerin
maksimum aktarým hýzýný görebilirsiniz. Seçili satýrý silmek için

Kaldýr

öðesini seçin. Tüm geçmiþi silmek için

Sil

öðesini seçin. Geçmiþi dosya

olarak bilgisayarýnýza kaydetmek için

Gönder...

öðesini seçin.

Uygulama ile ilgili bilgileri görmek için

Hakkýnda...

öðesini seçin.