Internet Stick CS 15 - Bağlantı profillerini yönetme

background image

Baðlantý profillerini yönetme

Baðlantý profillerini yönetmek için ana görünümde

Seçenekler

>

Ayarlar...

>

Baðlantýlar (Çevirmeli)

öðesini seçin. Geçerli profiller liste

halinde görüntülenir. Aþaðýdakilerden birini yapýn:

• Bir profili varsayýlan olarak ayarlamak için profili seçin, ardýndan

Varsayýlan

öðesini seçin.

• Önceden tanýmlanmýþ bir profili (asma kilit simgesiyle belirtilir)

kopyalamak ve deðiþtirmek için profili seçin, ardýndan

Kopyala ve

deðiþtir

öðesini seçin. Gerekli ayarlarý tanýmlayýn, ayrýntýlar için bkz.

“Yeni baðlantý profili oluþturma”, s. 16.

• Oluþturduðunuz bir profili düzenlemek için profili seçin, ardýndan

Deðiþtir

öðesini seçin.

background image

A r a ç l a r v e a y a r l a r

16

• Oluþturduðunuz bir profili silmek için profili seçin, ardýndan

Sil

öðesini seçin. Önceden tanýmlanmýþ profiller silinemez.

• Bir profili almak veya vermek için

Dosyalar

öðesini seçin, ardýndan

istediðiniz seçeneði belirtin.

• Önceden tanýmlanmýþ bir profili profil listesine eklemek için

Yeni

>

Önceden tanýmlanmýþ bir baðlantý kullanýn.

>

Sonraki >

öðesini seçin,

ardýndan servis saðlayýcýnýn ülkesini ve operatörü (servis saðlayýcý)
seçin.

Ýstediðiniz profili/profilleri seçin:

alanýnda, servis saðlayýcýnýn

önceden tanýmlanmýþ profilini seçin. Ayarlarý kaydetmek için

Son

öðesini seçin.

• Önceden tanýmlanmýþ bir profili kopyalamak ve düzenlemek için

Yeni

>

Önceden tanýmlý bir baðlantýyý kopyala ve deðiþtir.

>

Sonraki >

öðesini seçin. Ýstediðiniz seçenekleri belirtin ve

Sonraki >

öðesini

seçin. Gerekli ayarlarý tanýmlayýn. Ayrýntýlar için bkz. “Yeni baðlantý
profili oluþturma”, s. 16.