Internet Stick CS 15 - Yeni bağlantı profili olu turma

background image

Yeni baðlantý profili oluþturma

Yeni bir baðlantý profili oluþturmak için ana görünümde

Seçenekler

>

Ayarlar...

>

Baðlantýlar (Çevirmeli)

>

Yeni

>

Yeni bir baðlantý oluþtur.

öðesini seçin, ardýndan servis saðlayýcý çeþitli türler sunuyorsa
istediðiniz þebeke türünü seçin.

Sonraki >

öðesini seçin, ardýndan

aþaðýdaki ayarlarý tanýmlayýn:

Bu baðlantý için bir ad seçin:

alanýna profil için bir ad girin.

Eriþim

noktasý adý (APN)

alanýna, servis saðlayýcýnýzdan aldýðýnýz adý girin.

Doðrulanýyor

alanýna servis saðlayýcýnýzdan aldýðýnýz etki alaný adýný,

kullanýcý adýný ve parolayý girin.

• Etki alaný ad sunucusunu (DNS) ve proxy sunucularýný tanýmlamak

için

DNS/Proxy

öðesini seçin.

Aygýtý, DNS sunucu adresini otomatik olarak alacak þekilde
ayarlamak için

DNS sunucusu adresini otomatik olarak al.

öðesini

seçin.

Belirli bir sunucu adresini kullanmak için

Aþaðýdaki DNS sunucusu

adresini kullan:

öðesini seçin, ardýndan birincil ve (isteðe baðlý) ikincil

DNS’nin IP adresini girin.

background image

A r a ç l a r v e a y a r l a r

17

Bir HTTP proxy’si kullanmak için

Bir HTTP proxy kullan.

öðesini seçin

ve IP adresi ile baðlantý noktasý numarasýný girin.

Profili kaydetmek için

Son

öðesini seçin.