Internet Stick CS 15 - Diğer ayarlar

background image

Diðer ayarlar

Oluþturduðunuz kýsayollarý yönetmek için ana görünümde

Seçenekler

>

Ayarlar...

>

Kýsa yollar

öðesini seçin. Ayrýntýlar için bkz. “Kýsayollar”, s. 6.

Mesajlar/Kiþiler ayarlarýný tanýmlamak için ana görünümde

Seçenekler

>

Ayarlar...

>

Mesajlar / Kiþiler

öðesini seçin. Ayrýntýlar için bkz. “Mesaj ve

kiþi ayarlarý”, s. 11.

Nokia Internet Modem uygulamasýnda görünen CS-15 adýný düzenlemek
için ana görünümde

Seçenekler

>

Ayarlar...

öðesini, aygýt adýný ve

Cihaz

ayarlarý

öðesini seçin. Aygýt için görüntülenmesini istediðiniz adý girin.