Internet Stick CS 15 - Genel ayarlar

background image

Genel ayarlar

Genel ayarlarý tanýmlamak için ana görünümde

Seçenekler

>

Ayarlar...

>

Genel

öðesini seçin.

background image

A r a ç l a r v e a y a r l a r

15

Uygulamayý, iþletim sisteminde oturum açtýðýnýzda otomatik olarak
baþlayacak þekilde ayarlamak için ilgili onay kutusunu seçin. Onay
kutusu seçili deðilse, uygulamayý kullanmak için iþletim sisteminden elle
açmanýz gerekir.

Nokia Internet Modem uygulamasýnýn dilini deðiþtirmek için

Dil

öðesini

ve dili seçin.

CS-15 aygýtýný bilgisayarýnýza baðlandýðýnýzda yapýlacak eylemi seçmek
için, herhangi bir eylem yapmak istemiyorsanýz

Bir þey yapma

öðesini,

Mesajlar/Kiþiler’i açmak için

Cihazlarý (kiþiler, SMS, ...) araþtýr

öðesini

veya varsayýlan baðlantý profilini kullanarak internete baðlanmak için

Ýnternete baðlan

öðesini seçin. Uygulamayý, yapýlacak eylemi soracak

þekilde ayarlamak için

Her zaman sor

öðesini seçin.