Internet Stick CS 15 - PIN kodu ayarları

background image

PIN kodu ayarlarý

Kiþisel tanýmlama numarasý (PIN) kodu veya evrensel kiþisel tanýmlama
numarasý (UPIN) kodu (4-8 basamak) SIM kartýnýzý korumaya yardýmcý
olur. (U)PIN kodu genellikle SIM kartýnýzla birlikte verilir.

PIN kodu ayarlarýný tanýmlamak için ana görünümde

Seçenekler

>

Ayarlar...

öðesini ve ardýndan aygýt adýný seçin.

SIM kartýnýzýn (U)PIN kodunu deðiþtirmek için

SIM PIN kodunu deðiþtirin

öðesini seçin.

Eski SIM PIN kodu:

alanýna geçerli kodu girin.

Yeni SIM PIN

kodu:

ve

Yeni SIM PIN kodunu onaylayýn:

alanlarýna yeni kodu girin.

CS-15 aygýtýný bilgisayara her baðlandýðýnda (U)PIN kodunu isteyecek
þekilde ayarlamak için

PIN kodunu etkinleþtir/devre dýþý býrak

>

Etkin

öðesini seçin.