Internet Stick CS 15 - İçindekiler

background image

Ýçindekiler

1. Giriþ....................................... 4

2. Baþlangýç .............................. 5

Ana görünüm .......................................... 5

3. Kýsayollar.............................. 6

Önceden tanýmlanmýþ kýsayollar ....... 6
Yeni kýsayol oluþturma......................... 6
Kýsayol alma veya verme ..................... 7
Kýsayol düzenleme veya silme............ 7

4. Mesajlar ve kiþiler ............... 8

Mesajlar.................................................... 8

Mesaj klasörleri................................... 8
Mesaj yazma ve gönderme.............. 9

Kiþiler ...................................................... 10

Kiþileri eþitleme ................................ 10
Kiþileri yönetme................................ 10
Kiþi alma ve verme........................... 11

Mesaj ve kiþi ayarlarý.......................... 11

Kiþi ayarlarý ........................................ 11
Mesaj ayarlarý ................................... 12

5. Araçlar ve ayarlar ............. 14

Araçlar .................................................... 14
Genel ayarlar......................................... 14
Baðlantý ayarlarý .................................. 15

Baðlantý profillerini yönetme ....... 15
Yeni baðlantý profili oluþturma .... 16

PIN kodu ayarlarý ................................. 17
Diðer ayarlar ......................................... 17

background image

G i r i þ

4